Tuesday, November 22, 2011

Satyabhama Showing Viira and shringaara rasas together

పరుజూచున్, వరుజూచు నొంపనలరింపన్ రోష రాగోదయా-
విరత భ్రూకుటి మందహాసములతో వీరంబు శృంగారమున్
జరగన్, కన్నుల గెంపు సొంపు బరగన్ చండాస్త్ర సందోహమున్,
సరసాలోక సమూహమున్ నెరపుచున్ చంద్రాస్య హేలా గతిన్ ॥

From potana bhagavatam, narakaasura vadha.

No comments: